Bezpečnostne – technické služby

21. júna 2016

Služby poskytované spoločnosťou ToPo BTS Dolný Kubín , s.r.o. :

 1. služby ABT (autorizovaného bezpečnostného technika), TPO (technika požiarnej ochrany) a PZS
  (pracovne zdravotnej služby) pre I. a II. kategóriu rizika,
 2. spracovanie dokumentácie v rozsahu ako ukladajú zákony, nariadenia vlády a vyhlášky v oblasti
  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej aktualizáciu v prípade ich novelizácie,
 3. vykonanie školení a preskúšaní vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnancov
  pracujúcich vo výške,
 4. spracovanie interného predpisu pre školenie zamestnancov, plánov školení,
 5. vykonávanie prehliadok, kontrol a návrh opatrení v rozsahu ako ukladajú príslušné zákony,
  nariadenia vlády a vyhlášky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pre
  požiarmi
 6. vykonanie auditu (previerky) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systému riadenia BOZP,
  previerky bezpečnosti strojov a zariadení, budov,
 7. spracovanie návrhov na zlepšenie stavu na základe vykonanej previerky,
 8. spracovanie dokumentácie pre riadenie BOZP (súčasťou je spracovanie dokumentácie aj pre
  riadenie ochrany pred požiarmi) podľa normy OHSAS 18001: 1999,
 9. zavedenie systému riadenia podľa OHSAS 18001 : 1999,
 10. zabezpečenie odborných skúšok a prehliadok, meraní pre objednávateľa v rozsahu a termínoch
  ako to ukladajú zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a technické normy v oblasti bezpečnosti a
  ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi (ak o tom zákazník požiada),
 11. metodické riadenie činnosti vedúcich zamestnancov objednávateľa v rozsahu ako to ukladajú
  príslušné zákony, nariadenia vlády a vyhlášky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  ochrany pred požiarmi,
 12. koordináciu a priamu účasť pri rokovaniach s orgánmi štátneho odborného dozoru nad
  bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi,
 13. spracovanie návrhov dokumentov pre písomnom styku s orgánmi štátnej správy,
 14. spracovanie posudkov, analýz alebo návrhov na riešenie nových úloh vyplývajúcich
  objednávateľovi z nových právnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  a ochrany pred požiarmi,
 15. vypracovanie prevádzkových predpisov a posudkov o riziku,
 16. spracovanie analýz nebezpečenstiev, ohrození, hodnotenie rizika pre stroj, technologické
  zariadenie, profesiu (podľa výberu zákazníka)
 17. zostavovanie plánu na odstránenie nebezpečenstiev, ohrození,
 18. ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú zo zákonov, nariadení vlády a vyhlášok v oblasti bezpečnosti a
  ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Ako technik požiarnej ochrany zabezpečujem :

 1. vykonávanie jednorázových previerok stavu ochrany pred požiarom s vypracovaním správy
  a návrhom opatrení na zlepšenie zisteného stavu,
 2. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v lehotách určených zákonom s návrhom
  opatrení k vykonanej prehliadke ,
 3. vykonanie následnej previerky stavu ochrany pred požiarmi,
  určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych
  hliadok,
 4. vykonávanie jednotlivých a pravidelných školení a odbornej prípravy v lehotách určených
  zákonom,
 5. vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným
  stavom,
 6. určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 7. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 8. Zabezpečenie kontrol a prehliadok požiarne technických zariadení v termínoch určených zákonom
  oprávnenými osobami resp. organizáciami pre výkon tejto činnosti,
 9. Spracovanie potrebnej dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa požiadaviek zákazníka

Aké školenia sa musia vykonávať ?

 • Vstupné – pri nástupe zamestnanca, brigádnika, osoby vykonávajúcej prácu na dohodu
 • periodické (opakovacie) v lehotách určenými predpismi avšak min. 1 x 2 roky,
 • na získanie alebo udržanie odbornej spôsobilosti,
 • školenia zamestnanca po úraze,
 • oboznámenie spolupracovníkov s príčinami vzniku úrazu, prijatými opatreniami,
 • oboznámenia a školenia vykonávané na základe rozhodnutia vedenia firmy.