Poradenstvo v oblasti posudzovania rizík

22. júna 2016

Spoločnosť poskytuje poradenstvo v oblasti bezpečnostného inžinierstva podopreté dlhoročnými
skúsenosťami pri posudzovaní rizík s použitím postupov a metód podľa požiadavky zákazníka.

Predmetom poradenstva :

  • výcvik, školenia z postupov na posudzovanie rizík,
  • metódy na zainteresovanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov
  • postupy a zásady pri posudzovaní rizík.

Spoločnosť spracuje pre zákazníkov :

  • analýzy zostatkových ohrození, nebezpečenstiev podľa profesií, strojov
  • analýzy rizík, vrátane možných chýb obsluhy pre stroje a zariadenia (aj novo konštruované)
  • návrhy na zabezpečenie bezpečnostných opatrení, zariadení u novo skonštruovaných strojov
    a zariadení

Pri vykonávaní poradenstva využíva hlavne skúsenosti z posudzovania rizík, dáva prednosť
obhliadkam stroja, previerkam priamo na pracovisku, nepoužíva počítačové programy ktoré vedú
k rutinnému prístupu a možnému podceneniu rizík.

Pri spracovávaní analýz konzultuje analýzy aj s ľuďmi ktorých sa analýzy týkajú – tí vedia najlepšie čo
ich môže ohroziť a aké vznikli na pracoviskách „skoro úrazy“.