Služby technika požiarnej ochrany

22. júna 2016

Ako technik požiarnej ochrany zabezpečujem :

  • vykonávanie jednorázových previerok stavu ochrany pred požiarom s vypracovaním správy a návrhom opatrení na zlepšenie zisteného stavu,
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v lehotách určených zákonom s návrhom opatrení k vykonanej prehliadke ,
  • vykonanie následnej previerky stavu ochrany pred požiarmi,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • vykonávanie jednotlivých a pravidelných školení a odbornej prípravy v lehotách určených zákonom,
  • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
  • zabezpečenie kontrôl a prehliadok požiarne technických zariadení v termínoch určených zákonom oprávnenými osobami resp. organizáciami pre výkon tejto činnosti,
  • spracovanie potrebnej dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa požiadaviek zákazníka