ToPo BTS Dolný Kubín
Ing. Anton Povalač

služby

ponúkame Vám tieto služby

bezpečnostne – technické služby

ako fyzická osoba podľa ods.8, 21, zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

plnenie úloh požiarneho technika

podľa § 9, ods.2, zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ako komerčné služby

koordinácia BP pri stavebných prácach

vrátane spracovania bezpečnostného plánu, kontrol na pracoviskách v priebehu stavby a návrhu opatrení a priebežného spravovnania potrebnej dokumentácie

poradenstvo v oblasti posudzovania rizík

analýzy nebezpečenstiev, ohrození a posúdenie stupňa (veľkosti) rizika pre existujúce stroje, zariadenia, projektové dokumentácie

spracovanie analýz rizika

pre projektovú dokumentáciu stroja, zariadenia alebo stavby s navrhnutím opatrení na ich elimináciu, spracovanie bezpečnostných predpisov pre projektovaný stroj, zariadenie

ToPo BTS s.r.o.

ponúka služby na vysokej odbornej úrovni.

Konateľ ToPo BTS Dolný Kubín s.r.o. podniká v regióne Orava a v Bratislave už vyše 12 rokov poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmia posledné dva roky aj zabezpečuje pracovne zdravotnú službu pre zamestnávateľov ktorí nemajú zamestnancov v III. alebo IV. kategórii rizika.

Pri zabezpečovaní činností pre svojich zákazníkov spoločnosť spolupracuje aj s ďalšími odborníkmi pracujúcimi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Spoločnosť ponúka služby zabezpečované zamestnancami s 30 ročnými skúsenosťami z vykonávania práce bezpečnostného technika, vyše 10 rokov výkonu práce požiarneho technika .

Zamestnanci spoločnosti majú vysokoškolské vzdelanie v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a konateľ spoločnosti aj nadstavbové štúdiá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane absolvovanej krátkodobého študijného pobytu v krajinách EÚ (SRN, Francúzsko).

 • K dispozícií 24 hodín

  Zamestnanci spoločnosti sú zákazníkovi, ktorému sa poskytujú služby k dispozícii po telefóne celých 24 hodín.

 • Korektné jednanie

  Od svojch zákazníkov vyžadujem korektné jednanie, plnenie dohodnutých podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb alebo objednávky.

 • Optimálne riešenia

  Prioritou firmy je splnenie požiadaviek zákazníka v dohodnutom termíne a maximálne možnej kvalite, hľadanie a navrhovanie optimálnych riešení podľa možností zákazníka a potrebný servis ku objednaným službám.

 • V prospech zákazníka

  Ponúkané služby sú vykonávané v prospech zákazníka, korektne, s dodržaním mlčanlivosti o know – how firmy pre ktorú spoločnosť pracuje.

Zabezpečujeme

Kontakt

Neváhajte a napíšte mi email