Cenník

21. júla 2016

Školenia:

 • vstupné školenie a preskúšanie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
  požiarmi – spolu obidva školenia 8,5 € /osobu,
 • samostatné školenie a preskúšanie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 5-7
  €/osobu podľa počtu školených zamestnancov
 • samostatné školenie, odborná príprava z ochrany pred požiarmi 3,5-5 €/osobu podľa počtu
  školených zamestnancov,
 • opakovacie školenie a preskúšanie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP 6,5-8,5 €/osobu,
  podľa počtu školených zamestnancov,
 • opakovacie školenie z BOZP a OPP 5-7 € za osobu,
 • školenie a preskúšanie zamestnancov pracujúcich vo výške 10 €/osobu, s praktickým
  zácvikom 14 €/osobu,
 • zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 7 €/osobu

Poznámka : v cene je započítaná príprava školiteľa na školenie, príprava dokumentácie z výchovnej
akcie, preskúšania a vyhodnotenie školenia, náklady na spotrebný materiál .

Termíny školení : podľa požiadavky zákazníka aj So, Ne, poobedné hodiny.

Neplatí pre zákazníkov pre ktorých vykonávam bezpečnostne technické služby a služby technika
požiarnej ochrany! Školenia pre týchto zákazníkov sú v cene služby!

Bezpečnostne technické služby a služby technika ochrany pred požiarmi

 • do 10 zamestnancov 30-45 €/mesačne podľa počtu zamestnancov,
 • 10 – 50 zamestnancov nad 70 do 140 €/mesačne podľa počtu zamestnancov.
 • 50 – 100 zamestnancov 150 – 250 €/mesačne podľa miery rizika podnikateľskej činnosti
  zákazníka,
 • nad 100 zamestnancov: cena podľa dohody, cena zohľadňuje rizikovosť vykonávanej
  podnikateľskej činnosti zákazníka, špecifiká výroby a stav do uzavretia zmluvy,
 • služby PZS pre I. a II. kategóriu rizika podľa počtu zamestnancov a počtu rizikových faktorov

Jednorázové služby :

 • vykonanie komplexnej previerky stavu BOZP a OPP – podľa veľkosti firmy zákazníka cena
  dohodou – 1 deň činnosti pri vykonávaní previerky – činnosť u objednávateľa od 70 € /deň
  celková cena je závislá na miere rizika, rozsahu preverovaných oblastí a špecifických
  požiadaviek zákazníka, + spracovanie správy o vykonanej previerke 20 až 50 € previerka
  vykonávaná formou vypĺňania previerkových zoznamov so spracovaním návrhov na zlepšenie
  stavu
 • spracovanie dokumentácie BOZP a OPP – cena podľa rozsahu práce,
 • spracovanie Prevádzkových poriadkov vyžadovaných predpismi na ochranu zdravia – podľa
  rozsahu práce,
 • previerka ochrany zdravia pri práci pre I,a II. kategóriu rizika
 • vyšetrenie pracovného úrazu, spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP od 50.- € cena je
  závislá od zložitosti prípadu a rozsahu administratívnych prác potrebných pre vyšetrenie
  úrazu,
 • spracovanie analýzy zostatkových nebezpečenstiev, ohrození a kvantifikácia rizika, návrh
  opatrení na zníženie rizika – podľa rozsahu práce,
 • poradenstvo 12 až 15 €/ hodinu práce, podľa rozsahu a zložitosti problematiky poradenstva