Predmet služby

22. júna 2016

Predmetom mojej služby je:

 • spracovanie dokumentácie v rozsahu ako ukladajú zákony, nariadenia vlády a vyhlášky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a jej aktualizáciu v prípade ich novelizácie
 • vykonanie školení a preskúšaní vedúcich zamestnancov, zamestnancov, lešenárov, zamestnancov pracujúcich vo výške, v budúcnosti predpokladám aj zabezpečenie školení pre školení pre zamestnávateľov osobne vykonávajúcich činnosť bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika
 • spracovanie interného predpisu pre školenie zamestnancov, plánov školení
 • zabezpečenie potrebných školení a skúšok zamestnancov objednávateľa v rozsahu ako ukladajú zákony, nariadenia vlády a vyhlášky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
 • vedenie evidencie o týchto školeniach
 • vykonávanie prehliadok, kontrol a návrhov opatrení v rozsahu ako ukladajú príslušné zákony, nariadenia vlády a vyhlášky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
 • vykonanie auditu (previerky) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systému riadenia BOZP, previerky bezpečnosti strojov a zariadení, budov
 • spracovanie návrhov na zlepšenie stavu na základe vykonanej previerky
 • zavedenie systému riadenia podľa OHSAS 18001 : 1999
 • zabezpečenie odborných skúšok a prehliadok, meraní pre objednávateľa v rozsahu a termínoch ako to ukladajú zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a technické normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
 • metodické riadenie činnosti vedúcich zamestnancov objednávateľa v rozsahu ako to ukladajú príslušné zákony nariadenia vlády a vyhlášky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
 • koordináciu a priamu účasť pri rokovaniach s orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
 • spracovanie návrhov dokumentov pre písomnom styku s orgánmi štátnej správy
 • spracovanie posudkov, analýz alebo návrhov na riešenie nových úloh vyplývajúcich objednávateľovi z nových právnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
 • vypracovanie prevádzkových predpisov a posudkov o riziku
 • spracovanie analýz nebezpečenstiev, ohrození, hodnotenie rizika pre stroj, technologické zariadenie, profesiu (podľa výberu zákazníka
 • zostavovanie plánu na odstránenie nebezpečenstiev, ohrození
 • ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú zo zákonov, nariadení vlády a vyhlášok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi